Statutul Asociației RDRP

Capitolul 1. Dispoziții generale

Art. 1
Asociația Rural Development Research Platform, denumită în continuare ASOCIAȚIA, este fondată de:

  1. Ioan-Sebastian Brumă [… date personale…] ,
  2. Lucian Tanasă [… date personale…] și
  3. Codrin Vasiliu-Dinu , [… date personale…]
    care, prin liberă asociere și în capacitate deplină de exercițiu a drepturilor civile, își exprimă voința de a înființa Asociația Rural Development Research Platform și își exprimă acordul cu privire la scopul, obiectivele și activitățile specifice ale ASOCIAȚIEI.

Art. 2
ASOCIAȚIA este persoană juridică, de drept privat, fără scop patrimonial, autonomă, apolitică și fără scopuri religioase. ASOCIAȚIA este o organizație de interes științific, reunind persoane cu interes în domeniul dezvoltării socio-economiei rurale, precum și persoane care se bucură de recunoaștere profesională sau științifică și care manifestă un interes deosebit față de activitatea ASOCIAȚIEI.

Art. 3
Denumirea ASOCIAȚIEI este: Asociația Rural Development Research Platform, conform dovezii dedisponibilitate a denumirii cu numărul 172512 din 22.01.2019, eliberată de către Ministerul Justiției

Art. 4
(1) Sediul ASOCIAȚIEI este situat în sat Lețcani, comuna Lețcani, Județul Iași [… date personale…].
(2) Sediul ASOCIAȚIEI poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 5
Pentru îndeplinirea scopului propus sau pentru extinderea ariei de impact a activităților sale specifice, ASOCIAȚIA poate:
(1) Deschide filiale şi în alte localități din țară sau străinătate;
(2) Stabili legături de colaborare cu organizații similare sau instituții și persoane juridice din țară și străinătate;
(3) Deveni membră asociată în uniuni, federații sau clustere.
(4) Înființa centre sau institute de cercetare, dezvoltare, inovare, educație și transfer de cunoaștere.

Art. 6
ASOCIAȚIA poate înființa, ca asociat unic, în conformitate cu prevederile legale , societăți comerciale proprii , dividendele obținute în activitățile acestor societăți comerciale urmând a fi folosite numai pentru realizarea scopului ASOCIAȚIEI.

Art. 7
ASOCIAȚIA poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au un caracter accesoriu şi sunt în legătură strânsă cu scopul ei.

Art. 8
ASOCIAȚIA se constituie pe o durată nedeterminată.

Capitolul 2. Scop, obiective, activități specifice

Art. 9
Scopul ASOCIAȚIEI îl constituie dezvoltarea inteligentă a socio-economiei rurale, prin acțiuni de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer de cunoaștere.

Art. 10
Pentru atingerea scopului, obiectivele ASOCIAȚIEI sunt:
(1) Dezvoltarea cercetării fundamentale, aplicative și experimentale cu impact în socio-economia rurală.
(2) Implicarea activă în comunitatea științifică națională și internațională prin participarea în proiectele naționale și europene destinate cercetării științifice interdisciplinare cu mare impact în socio-economia rurală.
(3) Valorificarea rezultatelor cercetării științifice prin activități de diseminare, marketing și management al cunoașterii.
(4) Dezvoltarea cadrului formativ cu accent pe ideile de sustenabilitate, durabilitate, economie circulară, viață sănătoasă, protecția mediului, protejarea patrimoniului cultural, material și imaterial.
(5) Utilizarea instrumentelor științifice pentru identificarea, analiza și evaluarea factorilor determinanți pentru mediul economic, mediul social, calitatea vieții, patrimoniul cultural și mediul natural.

Art. 11
Pentru îndeplinirea obiectivelor, ASOCIAȚIA își propune să desfășoare următoarele tipuri de activități:
(1) Activități de cercetare, dezvoltare, inovare în științe sociale, umaniste, naturale și inginerești;
(2) Realizarea de articole, studii și volume științifice, modele de bune practici, analize, predicții, strategii, politici și rapoarte publice sau private;
(3) Activități de transfer de cunoaștere și brocheraj științific;
(4) Activități de consultanță, certificare și dezvoltare în agricultură, tehnologii agricole, management, marketing, tehnologii digitale, promovare, turism, dezvoltare de brand, accesarea fondurilor publice sau private și implementarea proiectelor cu finanțare publică sau privată;
(5) Activități de evaluare a stării economice, sociale, medicale, culturale și de mediu;
(6) Activități de dezvoltare de produse digitale (programe, aplicații, fotografii, videoclipuri și alte produse media, site-uri, platforme digitale, portaluri digitale, rețele digitale și altele);
(7) Activități de sondare a opiniei publice și de prelucrare a datelor;
(8) Activități de sprijin pentru antreprenorii rurali;
(9) Stimulează activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare prin activități de sponsorizare sau mecenat, acordarea de premii, burse, în concordanță cu scopul ASOCIAȚIEI;
(10) Subvenţionarea deplasărilor în scopuri de cercetare şi susţinerea financiară pentru publicarea materialelor ştiinţifice;
(11) Activități editoriale și tipografice;
(12) Activități de traducere și interpretariat;
(13) Organizarea de cursuri de specializare și perfecționare, ateliere de formare și stadii de documentare;
(14) Organizarea și participarea la târguri, congrese, manifestări științifice, expoziţii, galerii, standuri expoziţionale, workshopuri;
(15) Participarea la licitaţii pentru finanțarea proiectelor de cercetare, a studiilor, serviciilor, produse;
(16) Înfiinţarea grupului informal Reţeaua Experţilor în Socio-Economie Rurală;
(17) Înfiinţarea Editurii Rural Development Research Platform;
(18) Dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autoritățile publice din țară şi străinătate, în concordanță cu scopul ASOCIAȚIEI;
(19) Dezvoltarea unor activități economice directe în vederea autofinanțării, în concordanță cu scopul ASOCIAȚIEI;
(20) Activități de protecția mediului, dezvoltarea bio-economiei și a economiei circulare;
(21) Alte activități care contribuie la realizarea scopului ASOCIAȚIEI şi care nu contravin ordinii de drept.

Art. 12
(1) Schimbarea scopului și obiectivelor ASOCIAȚIEI se face numai de către fondatori sau majoritatea fondatorilor în viață, iar, dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viață, aceasta se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numărul membrilor Consiliului Director.
(2) În toate cazurile, schimbarea scopului ASOCIAȚIEI se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte, ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

Capitolul 3. Patrimoniul ASOCIAȚIEI

Art. 13
Patrimoniul inițial al ASOCIAȚIEI este format din activul inițial, constituit prin aportul în numerar al membrilor fondatori, în părţi egale, în valoare totală de 2.100 lei.

Art. 14
Patrimoniul inițial al ASOCIAȚIEI se completează, în conformitate cu prevederile legii, prin:
(1) Contribuțiile membrilor;
(2) Cotizațiile și taxele de înscriere ale membrilor;
(3) Sponsorizări, subvenţii;
(4) Finanțări;
(5) Contracte de cercetare, studii, servicii, dezvoltare de produse, consultanță, brocheraj și altele;
(6) Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;
(7) Donaţii
(8) Bunuri mobile şi imobile diverse, mijloace de transport şi telecomunicaţii, echipamente de birotică, mobilier, tipărituri, alte mijloace fixe şi obiecte de inventar.
(9) Venituri rezultate din activităţi economice directe proprii.
(10) Resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.
(11) Alte tipuri de contribuții.

Art. 15
Pe lângă patrimoniul propriu, ASOCIAȚIA poate avea în administrare sau folosinţă bunuri puse la dispoziţie de către alte persoane juridice sau fizice.

Art. 16
Evidenţa, gestiunea şi reglementarea utilizării patrimoniului se face conform dispoziţiilor legilor în vigoare, prezentului Statut şi Regulamentului de Ordine Interioară.

Art. 17
Patrimoniul nu poate fi utilizat decât în scopul ASOCIAȚIEI.

Art. 18
Intrarea sau ieşirea din patrimoniu şi orice alte operaţiile privind bunurile sunt aprobate de Consiliul Director în cazul imobilelor şi mijloacelor fixe

Art. 19
Operaţiile cu fonduri băneşti sunt aprobate de Consiliul Director.

Art. 20
Nimeni nu poate revendica fonduri sau bunuri din patrimoniul ASOCIAȚIEI în baza contribuţiilor anterioare sau sub alt motiv.

Art. 21
În caz de dizolvare, activul patrimonial net al ASOCIAȚIEI va fi donat unei persoane juridice române de drept public sau privat cu scop identic sau apropiat, stabilită de Adunarea Generală.

Art. 22
Toate beneficiile rezultate din activitățile asociației vor fi destinate scopului ei și nu vor putea crea profit membrilor săi.

Art. 23
Asociaţia are dreptul de a refuza orice sursă de finanţare, sponsorizare, donaţie, legate sau venituri în cazul în care acestea ar fi oferite în condiţii inacceptabile, de periclitare a autonomiei asociaţiei sau care sunt contrare scopului şi obiectivelor acesteia şi a legilor în vigoare.

Art. 24
Alte detalii privind patrimoniul şi administrarea ASOCIAȚIEI se stabilesc prin Regulamentul de Ordine Interioară şi legislaţia în vigoare.

Capitolul 4. Membrii ASOCIAȚIEI

Art. 25
Pot deveni membri ai ASOCIAȚIEI persoanele fizice sau juridice din țară sau străinătate care sunt interesate să activeze în scopul ASOCIAȚIEI și să adere la statutul ASOCIAȚIEI.

Art. 26
Membrii pot fi:
(1) Membri fondatori – care dobândesc calitatea de membru în momentul constituirii ASOCIAȚIEI. Aceștia sunt: Ioan-Sebastian Brumă, Lucian Tanasă și Codrin Vasiliu-Dinu .
(2) Membri asociați – care vor dobândi această calitate în urma înaintării unei cereri de primire motivate către Consiliul Director, abilitat să se pronunțe asupra admiterii de noi membri. În caz de refuz, Consiliul Director nu este obligat să îşi motiveze decizia.
(3) Membri onorifici – care dobândesc această calitate la propunerea Adunării Generale şi cu acordul Consiliului Director, în urma unor servicii deosebite aduse ASOCIAȚIEI. Membrii onorifici nu au drept de vot în Adunarea Generală.
(4) Președinte de onoare – se numește de către Adunarea Generală dintre membrii ce au deținut anterior funcția de Președinte al ASOCIAȚIEI. Mandatul de Președinte de Onoare este pe viață.
(5) Membrii susținători – care aderă la scopul ASOCIAȚIEI și o sprijină material și moral la realizarea acestuia.

Art. 27
Calitatea de membru asociat se hotărăște de Consiliul Director, prin cerere în scris și recomandare de la un membru fondator sau asociat.

Art. 28
Contribuțiile membrilor Asociației la realizarea scopului și obiectivelor acesteia constau în sprijin financiar, material, moral și activități voluntare în cadrul programelor și proiectelor inițiate și derulate de ASOCIAȚIE.

Art. 29
Calitatea de membru se pierde prin:
(1) Deces sau încetarea existenței persoanei juridice;
(2) Renunțarea la calitatea de membru, adresată în scris preşedintelui ASOCIAȚIEI;
(3) Excludere decisă de Adunarea Generală.

Art. 30
Excluderea din ASOCIAȚIE poate interveni pentru:
(1) Nerespectarea prezentului statut şi a Regulamentului de Ordine Interioară,
(2) Denigrarea activității ASOCIAȚIEI;
(3) Întreprinderea unor acțiuni ce aduc prejudicii de orice natură ASOCIAȚIEI;
(4) Angajarea ASOCIAȚIEI în acțiuni pentru care nu a fost autorizată de organele de conducere;
(5) Implicarea ASOCIAȚIEI în activități politice;
(6) Abaterile de la etica profesională și morală incluse în Regulamentul de Ordine Interioară al ASOCIAȚIEI;
(7) Comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
(8) Neparticiparea sistematică la activitatea structurii de conducere în care a fost ales sau împiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta să-și desfășoare în mod eficient activitatea.
(9) Orice alt motiv de natură a prejudicia interesele morale sau materiale ale ASOCIAȚIEI,

Art. 31
Excluderea din ASOCIAȚIE se face la propunerea Consiliului Director, și cu audierea, în prealabil, a persoanei în cauză.

Capitolul 5. Drepturile și obligațiile membrilor

Art. 32
Membrii fondatori și membrii asociați au următoarele drepturi:
(1) Să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale ASOCIAȚIEI;
(2) Să participe la toate manifestările ASOCIAȚIEI;
(3) Să-și exprime prin vot opțiunea față de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale;
(4) Să-și exprime opiniile și să facă propuneri în legătură cu activitatea ASOCIAȚIEI;
(5) Să beneficieze de serviciile ASOCIAȚIEI;
(6) Să beneficieze de reduceri de taxe la manifestările științifice organizate de ASOCIAȚIE;
(7) Să participe la dezbateri și să aleagă conducerea ASOCIAȚIEI;
(8) Să facă parte din grupuri de experți ai ASOCIAȚIEI;
(9) Să participe, ca reprezentanți ai ASOCIAȚIEI la manifestări științifice naționale și internaționale;

Art. 33
Membrii susținători, membrii onorifici și președintele onorific pot participa la întrunirile Adunării Generale, dar nu au drept de vot.

Art. 34
Membrii ASOCIAȚIEI au următoarele obligații:
(1) Să respecte statutul, regulamentele și hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director al ASOCIAȚIEI;
(2) Să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor ASOCIAȚIEI, prin sprijin financiar, material, moral sau activități voluntare în cadrul programelor și proiectelor inițiate sau derulate de ASOCIAȚIE;
(3) Să îndeplinească obligațiile materiale și financiare potrivit angajamentelor pe care și le-au luat;
(4) Să îndeplinească celelalte obligații prevazute în Regulamentele adoptate de ASOCIAȚIE;

Art. 35
Sancțiunile care se pot aplica sunt următoarele:
(1) Avertisment;
(2) Avertisment sever și ultimativ;
(3) Suspendarea pe termen determinat din ASOCIAȚIE sau din funcția de conducere potrivit Statutului asociației;
(4) Excluderea din ASOCIAȚIE.

Art. 36
Nu pot desfășura activități în cadrul ASOCIAȚIEI decât membrii acesteia.

Capitolul 6. Organizare, conducere, control

Art. 37
Organele de conducere, administrare și control ale ASOCIAȚIEI sunt:
(1) Adunarea Generală
(2) Consiliul Director
(3) Cenzorul

Capitolul 7. Adunarea Generală

Art. 38
Adunarea Generală este organul de conducere al ASOCIAȚIEI alcătuit din totalitatea membrilor.

Art. 39
Adunarea Generală are următoarele competențe:
(1) Alege și revocă membrii Consiliului Director;
(2) Alege și revocă Cenzorul;
(3) Aprobă modificările Statutului;
(4) Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil;
(5) Aprobă înființarea de filiale;
(6) Aprobă strategia și direcțiile de acțiune;
(7) Dizolvă ASOCIAȚIA și stabilește procedura de lichidare;
(8) Orice alte atribuții prevăzute de lege sau în statut.

Art. 40
Adunarea Generală se întrunește în ședință ordinară obligatoriu o dată pe an și în ședință extraordinară ori de câte ori este necesar.

Art. 41
Ședințele ordinare se convoacă de Consiliul Director cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea ședinței, printr-un convocator care va cuprinde data, locul și ordinea de zi.

Art. 42
Ședințele extraordinare se convoacă de Consiliul Director cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea ședinței. Ședințele extraordinare pot fi convocate în situații cu caracter urgent:
(1) Se impune modificarea Statutului ASOCIAȚIEI;
(2) Apar situații care pun în pericol existența ASOCIAȚIEI;
(3) La cererea în scris a cel puțin două treimi din numărul membrilor Adunării Generale.

Art. 43
Odată cu comunicarea datei, locului și a ordinii de zi a Adunării Generale, Consiliul Director transmite participanților ordinea de zi și alte materiale cu privire la problemele supuse dezbaterii.

Art. 44
Participanții pot solicita introducerea pe ordinea de zi și a altor probleme, urmând ca Adunarea Generală să decidă prin vot oportunitatea dezbaterilor asupra noilor subiecte propuse.

Art. 45
Membrii care, într-o anumită problemă, supusă Adunării Generale, sunt interesați personal sau prin soții lor, ascendenții sau descendenți, rudele în linie colaterală și afinii lor până la gradul al patrulea, inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare și nici la vot, în caz contrar răspunzând pentru daunele cauzate ASOCIAȚIEI, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

Art. 46
Alegerile pentru Consiliul Director, pentru Președinte, Secretar și Trezorier au loc odată la 5 ani, cu excepția cazurilor de retragere sau revocare, când ele se pot organiza la Adunarea Generală care urmează.

Art. 47
Adunarea Generală este condusă de Președinte sau, în lipsă, de înlocuitorul său desemnat prin mandat, care are obligația să comunice situația prezenței asociaților și lista nominală a celor prezenți.

Art. 48
Cu ocazia fiecărei Adunări Generale se întocmește un proces-verbal constatator cu privire la modul de convocare și desfășurare. Dezbaterile vor fi consemnate în același proces verbal unde se vor menționa și hotărârile luate.

Art. 49
Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în statutul și Regulamentul de Ordine Interioară, pot fi atacate în justiție de oricare dintre asociați care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se consemneze aceasta în procesul verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat la cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

Art. 50
Cvorumul Adunării Generale este îndeplinit prin participarea a jumătate plus unul dintre membrii fondatori și asociați, cu drept de vot.

Art. 51
Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a celor prezenți, cu excepția acelor hotărâri care au ca obiect dizolvarea ASOCIAȚIEI, modificarea scopului ASOCIAȚIEI. Aceste hotărâri se adoptă cu majoritate calificată, constând în în două treimi din voturile exprimate.

Art. 52
Dacă Adunarea Generală legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală convocată din nou poate lua hotărâri, oricare ar fi numărul de participanți.

Art. 53
Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii pentru toţi asociaţii, inclusiv pentru cei care nu au luat parte la adunare, nu au votat sau au votat contra.

Art. 54
Hotărârile Adunării Generale trebuie prevăzute în procesul verbal al întrunirii, înregistrate în documentele interne ale ASOCIAȚIEI și transmise tuturor membrilor ASOCIAȚIEI.

Capitolul 8. Consiliul Director

Art. 55
Consiliul Director are următoarele atribuții:
(1) Convoacă Adunarea Generală;
(2) Aprobă primirea de noi membri în ASOCIAȚIE;
(3) Aplică şi revocă sancţiunile de avertisment şi suspendare;
(4) Adoptă şi prezintă anual în faţa Adunării Generale raportul de activitate şi raportul financiar pe anul precedent şi proiectul de buget şi de program de activitate pe anul respectiv, precum şi alte informări şi propuneri;
(5) Aprobă fişa postului pentru personalul angajat;
(6) Angajează ca salariați sau ca voluntari personalul care funcţionează în structurile executive ale ASOCIAȚIEI;
(7) Stabileşte modul de asigurare a comunicării cu membrii ASOCIAȚIEI;
(8) Decide asupra afilierii şi retragerii ASOCIAȚIEI din alte structuri;
(9) Arbitrează divergenţele dintre membrii ASOCIAȚIEI şi dintre personalul executiv;
(10) Aprobă proiectele şi programele ASOCIAȚIEI;
(11) Ia orice măsuri necesare pentru aplicarea hotărârilor Adunării Generale, a strategiei ASOCIAȚIEI și a convenţiilor şi contractelor la care ASOCIAȚIA este parte.

Art. 56
Consiliul Director se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe semestru și în ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar.

Art. 57
Consiliul Director este convocat de preşedintele ASOCIAȚIEI.

Art. 58
Consiliul Director este valabil întrunit doar dacă sunt prezenţi minim 2 dintre membrii săi.

Art. 59
Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritate simplă de voturi a celor prezenţi, în caz de balotaj prevalând votul preşedintelui.

Art. 60
Hotărârile Consiliului Director se numerotează şi consemnează în scris și se transmit tuturor membrilor Asociației. .

Art. 61
Consiliul Director poate delega unora dintre membrii săi, temporar sau permanent, unele atribuţii.

Art. 62
Alte detalii privind funcţionarea Consiliului Director se stabilesc prin Regulamentul de Ordine Interioară al ASOCIAȚIEI.

Art. 63
Consiliul Director inițial este format din:
(1) Președinte
(2) Secretar
(3) Trezorier

Art. 64
Președintele se alege pe o perioadă de 5 (cinci) ani, de Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director

Art. 65
Președintele are următoarele atribuții:
(1) Reprezintă asociația în toate activitățile întreprinse atât în țară cât și în străinătate;
(2) Reprezintă asociația la manifestările științifice;
(3) Solicită înscrierea, la Judecătorie, a modificărilor intervenite în cadrul Adunării Generale;
(4) Președintele conduce ASOCIAȚIA, fiind reprezentantul acesteia în raporturile cu terții.

Art. 66
Președintele ASOCIAȚIEI este ales prin vot direct, secret și liber exprimat de membrii cu drept de vot în Adunarea Generală, în condițiile stipulate de Regulamentul de Organizare Interioară.

Art. 67
Președintele poate fi demis cu majoritate absolută de voturi în condițiile unui cvorum de 2/3 din numărul total al membrilor Adunării Generale, la propunerea a 2/3 din numărul membrilor Consiliului Director, în următoarele împrejurări:
(1) În caz de fraudă în dauna ASOCIAȚIEI;
(2) În caz de prejudiciere gravă a imaginii ASOCIAȚIEI;

Art. 68
Președintele are acces la toate însemnele și documentele ASOCIAȚIEI.

Art. 69
Secretarul Consiliului Director are următoarele atribuții:
(1) Asigură interimatul în cazul vacantării funcției de Președinte.
(2) Redactează procesele verbale și celelalte documente ale Asociației.
(3) Răspunde de activitatea de registratură și secretariat a Asociației.
(4) Constată asupra statutarității întâlnirilor și verifica delegațiile membrilor.
(5) Informează membrii asupra acțiunilor Asociației.
(6) În caz de imposibilitate a exercitării funcției de Secretar, va fi desemnat un alt membru al Consiliului Director care să preia prerogativele până la organizarea de noi alegeri.

Art. 70
Trezorierul are următoarele atribuții
(1) Conduce aparatul administrativ al ASOCIAȚIEI;
(2) Administrează patrimoniul și fondurile ASOCIAȚIEI;
(3) Întocmeste rapoartele financiare ale ASOCIAȚIEI.

Capitolul 9. Cenzorul

Art. 71
Controlul financiar al ASOCIAȚIEI se exercită de Cenzor. Cenzorul este desemnat de Adunarea Generală din afara Consiliului Director.

Art. 72
Regulile generale de organizare și funcționare a activității cenzorului se aprobă de Adunarea Generală.

Art. 73
Atribuțiile Cenzorului sunt:
(1) Verifică modul în care este administrat patrimoniul ASOCIAȚIEI sub toate aspectele, inclusiv de legalitate internă, oportunitate și eficiență a tuturor actelor și acțiunilor;
(2) Întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;
(3) Poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;
(4) Verifică, în cadrul ASOCIAȚIEI, caracterul statutar al acțiunilor întreprinse.
(5) Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

Art. 74
În exercitarea atribuțiilor sale, Cenzorul răspunde numai în fața Adunării Generale.

Capitolul 10. Dizolvarea ASOCIAȚIEI

Art. 75
ASOCIAȚIA se va dizolva de drept prin:
(1) Imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 12 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
(2) Imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director, în conformitate cu statutul ASOCIAȚIEI, dacă această situație durează mai mult de un an;
(3) Reducerea numărului de asociați sub limita stabilită de lege, dacă acesta nu a fost completat timp de trei luni.

Art. 76
ASOCIAȚIA se va dizolva prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:
(1) Scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
(2) Realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
(3) Urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
(4) A devenit insolvabilă;
(5) Nu poate obține autorizațiile prealabile necesare, potrivit legii.

Art. 77
ASOCIAȚIA se poate dizolva prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 78
Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție se află sediul Asociației, la cererea oricărei persoane interesate.

Capitolul 11. Regulamentul de Ordine Interioară

Art. 79
Regulamentul de Ordine Interioară are ca obiect:
(1) Stabilirea modului de interpretare şi aplicare a prevederilor Statutului ASOCIAȚIEI.
(2) Reglementarea aspectelor nereglementate sau insuficient detaliate prin prezentul Statut.

Art. 80
Regulamentul de Ordine Interioară se adoptă şi se modifică de către Adunarea Generală.

Art. 81
Regulamentul de Ordine Interioară se adoptă pe baza şi cu respectarea Statutului şi legislaţiei în vigoare şi se interpretează şi aplică în concordanţă cu acestea.

Capitolul 12. Dispoziții finale

Art. 82
Întreaga activitate economică, științifică, culturală, educațională, didactică și filantropică a ASOCIAȚIEI se desfășoară cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 83
ASOCIAȚIA își desfășoară activitatea pe bază de voluntariat, prin servicii, prin angajare de personal cu normă întreagă sau cu timp parțial de muncă, pe perioadă determinată sau nedeterminată.

Art. 84
ASOCIAȚIA are ștampila și însemne proprii în condițiile legii.

Art. 85
Sigla ASOCIAȚIEI este

Art. 86
Persoana împuternicită să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice este Ioan-Sebastian Brumă, [… date personale…].

Art. 87
Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile legii.

Art. 88
Prezentul Statut conține un număr de 13 file, a fost redactat într-un număr de 6 exemplare originale și este însușit și aprobat, prin semnătură, de către toți membrii asociați.

 

Semnăturile Asociaților

Ioan-Sebastian Brumă

Lucian Tanasă

Codrin Vasiliu-Dinu

 


 
 
Facebook
Twitter
LinkedIn